Posted by in News.


Tá Údarás na Gaeltachta ag tairiscint Scoláireachtaí Printíseachta gur fiú níos mó ná €2,000 an ceann iad d’iarrthóirí le cáilíocht mar cheardaí a bhaint amach.

Ní mór d’iarrthóirí a bheith sé bliana déag d’aois ar a laghad agus na buncháilíochtaí seo a leanas a bheith acu:

Teastas Grúpa/Meánteastas/Teastas Sóisearach, le pas i gcúig ábhar nó a chomhionann. (Tá matamaitic riachtanach i gcás printíseachtaí áirithe), nó réamhchúrsa printíseachta atá aitheanta ag FÁS, nó os cionn 25 bliain d’aois agus taithí aitheanta acu sa cheird le trí bliana.

Is d’iarrthóirí Gaeltachta le Gaeilge líofa na scoláireachtaí seo.

Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil ó www.udaras.ie/oiliuint-fostaiocht/tionscnaimh-oiliuna/printiseachtai nó glaoigh ar 091 503139 or 091 503121.

The Gaeltacht Authority are offering Apprenticeship Scholarships worth more than € 2,000 each for candidates with fluent Irish to achieve qualifications as craftspeople living in the Claregalway/Carnmore Gaeltacht area. The Gaeltacht Authority are accepting Applications for Training Apprenticeships until 7th June 2013.

Group Certificate / Intermediate / Junior Certificate, a pass in five subjects or equivalent. (Mathematics is essential for certain apprenticeships) or introductory apprenticeship recognized by FÁS, or over 25 years old and have recognized experience in the craft for three years.

Further information and application form available from www.udaras.ie/oiliuint-fostaiocht/tionscnaimhoiliuna/printiseachtai/ or call 091 503139 or 091 503 121.