Posted by in News.


An bhfuil tú 18-35 bliain d’aois agus as obair?

Beidh Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe ag cur cúrsaí ar fáil in ionaid éagsúla ar fud na Chontae ag tosnú lár mí Meán Fhómhair. Beidh gach clár ag déanamh fiosrúchán agus iniúchadh maidir leis an bhfás eacnamaíochta atá ag teacht chun cinn i gContae na Gaillimhe. Is iad na bun spriocréimsí ná: Turasóireacht, Na Meáin, Dobharshaothrú /Turasóireacht Mara agus Fuinneamh.

Beidh Cumarsáid, Eolais Teicneolaíochta, Éifeachtacht Phearsanta agus Matamaitic san áireamh freisin. Beidh na modúil seo á dtairiscint faoi FETAC Leibhéal 3 agus 4. Beidh tacaíochtaí eile ar nós Gairmtreoir, agus Scileanna Staidéir á gcur ar fáil do na rannphairtithe agus beidh treoir/ dul chun cinn le taispeáint ar cúrsaí atá bunaithe cheana féin

Eolas ar na cúrsaí seo le fáil ag: www.countygalwayvec.ie

Uimhir Theagmhála: (091) 874533

Are you 18-35 years of age and unemployed?

County Galway VEC will provide courses in a range of different locations throughout the county. Each programme will identify and explore a specific emerging area of economic growth in Co Galway. These key areas are: Tourism, Media, Aquaculture /Marine Tourism and Energy. Programmes will also include Communications, IT, Personal Effectiveness and Mathematics. These modules will be offered at FETAC Levels 3 and 4. Career Guidance, Study Skills and other supports will be provided to all participants and clear progression pathways will be outlined into already established courses.

Details on courses can be found at: www.countygalwayvec.ie

Contact no: (087)7549189